Tuffy Junior Monkey
Tuffy Rabbit
Tuffy Lobster
Tuffy Penguin
Tuffy Sheep
Tuffy Turkey
Tuffy Ultimate Bone
Tuffy Shark
Tuffy Junior Duck
Tuffy Junior Rabbit
Tuffy Elephant
Tuffy Starfish
Tuffy Boomerang - Red
Tuffy Junior 3-Way Tug
Tuffy Junior Bull
Tuffy Junior Pig
Tuffy Pig
Tuffy Ring - Red